Bortforsling

Vi tar hand om skötseln av bodarna åt er.

 

S-GAB sop och avfallssortering

Målet med vår sopsortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.

Vårt koncept på S-GAB är att förbättra er arbetsmiljö genom att öka sorteringsgraden och därigenom minska kravet på uppställningsplatser för containers, vilket är ett stort problem om man skall tex sortera i flera avfalls fraktioner. Ofta leder detta till att det blir en stor container med osorterade och blandade sopor/avfall vilket medför att sorteringen uteblir.
Detta medför i sin tur att behandlingsavgiften blir Dyr/Ton på tex det trä som slängs i containern. Det blir dessutom svårt att återvinna material som blivit blandat och därigenom blött tex wellpapp samt nersmutsat.

HUR FUNGERAR DET PRAKTISKT

Sopkärl hyrda från oss eller egenköpta placeras ut på de ställen där arbeten utförs och markeras med uppmärkta skyltar så att rätt avfall ska hamna i rätt sopkärl på det sättet blir det lätt för de som utför arbetsuppgifterna att på ett enkelt vis kasta sitt spill i rätt uppmärkt sopkärl.
Alla sopkärl är hjulburna vilket gör det enkelt att ta med sig till det ställe där arbetet utförs.
Sorteringen följer kretsloppsrådets riktlinjer och färgmarkeringar samt enligt uppsatt/medföljande källsorteringsguide vid varje uppställningsplats.
När start av sopsortering påbörjas på ett nytt objekt skapar vi av (er tiilhandahållna/påvisade) platser de sopsorteringsstationer som behövs och placerar där ut rätt mängd uppmärkta kärl som krävs för varje specifikt objekt.

Tömmning

S-GAB’s personal sköter sedan all hantering av sopkärlen vid sopsorteringsstationerna och tömmer dessa samt placerar ut tomma ersättningskärl.
DETTA INNEBÄR ATT ER PERSONAL KAN ÄGNA SIG FULLT UT ÅT SINA ÅTAGANDEN UTAN NÅGOT STÖRNINGSMOMENT.

S-GAB’s Sopsortering innehåller följande:

• Sopkärl för hyra eller egenköpta
• Tömning samt byte till ersättningskärl under byggtiden enligt ök/avtal
• Hjälp och vägledning hur sopsorteringen skall utföras
• Dimensionering av kärl/utrustning
• Informationsmöte till personal där även utbildning sker
• Soptunna/kärl 190 liter – 370 liter; 660 liter

NÅGRA AV VÅRA KUNDER VI HJÄLPTE MED Bortforsling